شرح وظائف بخش روابط خارجیاین بخش وظیفه هماهنگی و ایجاد ارتباط بین موسسه و کلیه مراکز ، سازمان ها و مسئولین ذیربط را بر عهده خواهد داشت .