شرح وظائف بخش روابط داخلی

این بخش وظیفه انعکاس اهداف ، سیاست ها ، فعالیت ها ، برنامه ها ، کارکردها و مواضع موسسه را به اعضا و گردآوری ، جمع بندی ، تحلیل نظرها و دیدگاه های مخاطبان و ارائه آن را به عهده خواهد داشت .

عضویت و شرکت در جلسات مهم موسسه به منظور کسب آگاهی ها و اقدامات لازم برای راهنمائی ارباب رجوع نیز از برنامه های این بخش خواهد بود .