Facebook
instagram
telegram

اهداف

موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی مشتاقانه پذیرای راهنمایی ها و کمک های شما عزیزان، برای تداوم این حرکت و رسیدن به نقطه ایست که در آن هیج فردی به دلیل افت شنوایی، از قافله پرشتاب جامعه عقب نماند.

ارسال نظر


Scroll to Top