Facebook
instagram
telegram

بیانیه موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی

بنام خداوند جان و خرد

 

بنی آدم اعضای یک پیکرند                   که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار                       دگر عضوها را نماند قرار

 

بهتر زیستن درگرو باهم زیستن است

 

آیا تابحال هیچ انسانی بی نیاز آفریده شده است؟ تواناترین انسانها همانا نیازمندترین آنهایند. نیازمندی آدمی حلقه واسطه با هم زیستن و بقا و دوام نوع بشری است. پس بیائیم تا این حلقه را بشناسیم و درراه تحقق و تعمیق آن همت خویش را بکار بندیم. کلیدحل معمای با هم زیستن در درک متقابل است، درکی که شالوده ایجاد فصول مشترک بین انسانها پایبندی و تعمیق این فصول نیازمند شناخت حقوق همدیگر و احتراماً متقابل به آن حقوق است. در آستانه هفته ناشنوا قرا گرفته ایم، ناشنوائی که علاوه بر برحقوق اولیه انسانی، دارای حقوق ویژه استثنائی ( جهت مرتفع سازی معلولیت او) می باشد. این حقوق هم در پیمان نامه حقوق کودک و نوجوان و جوان سازمان ملل ( یونیسف و غیره ...) هم در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوبه 1383 مجلس محترم شورای اسلامی، هم در فلسفه وجودی و پیدایش سازمان بهزیستی کشور منظور گردیده است:

هموطن گرامی و ناشنوایان عزیز: بیائیم تا برای تحقق قوانین و مصوبات مذکور دست در دست هم نهیم به مهر، تا با هم زیستن را جامه عمل پوشانیم.

مؤسسه حمایت از افراد با افت شنوائی بیش از یک دهه است که در این امر مقدس و خطیر پا گذاشته و بیاری ایزد منان و همت خود توانسته گامهای هرچند کوچک را بردارد. در این راه با تمام مشکلات سعی وافری نموده و توانسته راه کارهای عملی با هم زیستن را از جمله( توانمندکردن ناشنوایان از طریق تقویت مهارت های زندگی – توان بخشی- هدایت آنها جهت کسب تخصص های علمی و عملی) و شناساندن ناشنوایان به جامعه و تشویق و تبلیغ روش های عملی با هم زیستن (آموزش تلفیقی و آشنایی عموم مردم با روشهای مختلف برقراری ارتباط با ناشنوایان) تا این افراد بتوانند همراه با دیگران زندگی شاد و مستقل و رضایتمندی داشته باشند.

باشد تا با همیاری همه آحاد جامعه بتوانیم گامی هرچند کوچک در راه آرمان بلند انسانی برداشته و در جهت تحقق آمالهای نیاکان والامقام این مرز وبوم (همچون باغچه بان ها) تلاش وافری را همت خویش قراردهیم

من الله توفیق                      

مؤسسه حمایت از افراد با افت شنوایی    

ارسال نظر


Scroll to Top