Facebook
instagram
telegram

اهداف و سیاستهای اصلی واحد اجرایی

  • بهتر زیستن،باهم زیستن، پویا و فعال زیستن
  • ارتقاء سطح توانایی افراد با افت شنوایی برای حضور در جامعه عادی
  • مشاوره و راهنمایی والدین بدو ورودی

ارسال نظر


Scroll to Top