Facebook
instagram
telegram

شرح وظایف حسابداری

  • نظارت و بررسی کلیه عملیات مالی مؤسسه اعم از دریافت ها و پرداخت ها
  • هیه و تنظیم دفاتر مالی مؤسسه اعم از روزانه و معین و ثبت کلیه موارد بدهکار و بستانکار در دفاتر
  • تهیه و تنظیم تراز مالی مؤسسه در پایان هرسال مالی جهت ارائه به هیأت مدیره و مراجع ذی صلاح
  • بررسی بودجه

ارسال نظر


Scroll to Top