شرح وظایف دریافت و پرداخت

دریافت ها:

انجام کلیه مراحل وتشریفات دریافت وجوه به صورت نقد یا چک شهریه کلاسها و حق عضویت
دریافت و جمع آوری کمک های افراد خیر و مؤسسات
صدور و تحویل رسید معتبر در مقابل انواع دریافت ها به کلیه پرداخت کنندگان
واریز وجوه جمع آوری شده از کلیه منابع به حساب جاری مؤسسه در اسرع وقت و ارائه اسناد مربوطه به بخش حسابداری


پرداخت ها:

انجام کلیه مراحل و تشریفات صدورچک پس از دریافت تأییدیه و مجوزهای لازم
داشتن اطلاعات دقیق و به روز از میزان موجودی بانکی مؤسسه